Tin cậy

Flight Pass

mystore778
6.74MB
Tải về
Tải về 0 - 5
Phiên bản 1.10 3 tuần trước

Mô tả của Flight Pass

Welcome to the easiest way to book using a Flight Pass.

Please note: You will need to have an active Flight Pass account to use this app.

Wondering what a Flight Pass is? A Flight Pass is a prepaid package of one-way flight credits used for travel. Learn more about Flight Passes here: http://flyac.ca/flightpass.

BOOK A FLIGHT
- Complete a booking in as little as 6 taps of your thumb, with the Flight Pass App’s friendly one-handed design.
- Tell us where you’re going, and the Flight Pass App will suggest which one of your passes to use. We took the guesswork out of it, so you can get where you need to go.
- Find the perfect flight by quickly sorting through available flights by duration, and time of day.

SYNC YOUR BOOKINGS
- Book on the website? All of your bookings, just as you’d expect, now appear in the Flight Pass app. Easily see where you’ve been, and where you’re going next.

MANAGE YOUR BOOKINGS
- Change or cancel your bookings with ease, directly from the Booking Details screen.

SELECT YOUR SEATS
- Choose seats for yourself, and others on your booking, directly in the Flight Pass app. Find a better spot? Change your seat at any time, just as easily!
- Flight Pass app exclusive: Preview available seats before you book, so that you can scope out the perfect seat.

GET YOUR UPGRADE
- Travelling on a Flight Pass that offers complimentary upgrade? Request your upgrade directly in the Flight Pass App (lucky you!)

INTEGRATION WITH AIR CANADA MOBILE+
- Use your saved credit cards from Air Canada mobile+ for quick, and secure payment transactions.

IMPORTANT DISCLOSURES
These functions apply when enabled:
- Location: your location data is used to show the closest airport for booking.

By pressing the “Install” button or by downloading the app, or setting up your device to do so automatically, you consent to the installation of the app, its future updates and upgrades and to the app Terms of Use (“Terms of Use”) that govern the use of the app that are available here: http://www.aircanada.com/en/mobile/tc_android.html. You can withdraw your consent at any time by uninstalling the app. For help uninstalling the app, please contact us at android@aircanada.ca.

PRIVACY POLICY
By downloading or updating this app, you understand that Air Canada may: collect data about your device in order to serve you the correct software, as well as maintain and develop its services; require that you change some of your device settings to use specific features; collect personal information as detailed in our Privacy Policy. For more information, please see http://www.aircanada.com/en/about/legal/privacy/policy.html

Air Canada, PO Box 64239, RPO Thorncliffe, Calgary, Alberta, T2K 6J7 privacy_vieprivee@aircanada.ca
Chào mừng bạn đến Cách dễ nhất để đặt sử dụng một đèo bay.

Xin lưu ý: Bạn sẽ cần phải có một tài khoản Flight đèo tích cực để sử dụng ứng dụng này.

Tự hỏi những gì một đèo bay là gì? Một đèo Flight là một gói trả trước của các khoản tín dụng chuyến bay một chiều sử dụng cho việc đi lại. Tìm hiểu thêm về Flight Pass ở đây: http://flyac.ca/flightpass.

ĐẶT MỘT CHUYẾN BAY
- Hoàn thành một đặt phòng trong ít nhất là 6 vòi của ngón tay cái của bạn, với thiết kế một tay thân thiện với các chuyến bay đèo App.
- Cho chúng tôi biết bạn đang đi, và Flight đèo App sẽ đề nghị mà một trong những đèo bạn để sử dụng. Chúng tôi đã phỏng đoán ra khỏi nó, vì vậy bạn có thể có được nơi bạn cần phải đi.
- Tìm các chuyến bay hoàn hảo bằng cách nhanh chóng sắp xếp thông qua các chuyến bay có sẵn theo độ dài, và thời gian trong ngày.

Sync đặt CỦA BẠN
- Sách trên trang web? Tất cả đặt của bạn, cũng giống như bạn mong muốn, bây giờ xuất hiện trong ứng dụng Flight Pass. Dễ dàng nhìn thấy nơi bạn đã đến, và nơi bạn đang đi tới.

QUẢN LÝ đặt CỦA BẠN
- Thay đổi hoặc hủy bỏ việc đặt của bạn một cách dễ dàng, trực tiếp từ màn hình Chi tiết đặt.

CHỌN CHỖ NGỒI CỦA BẠN
- Chọn chỗ ngồi cho chính mình, và những người khác trên booking, trực tiếp trong ứng dụng Flight Pass. Tìm một chỗ tốt hơn? Thay đổi chỗ ngồi của bạn bất cứ lúc nào, chỉ cần một cách dễ dàng!
- Flight ứng dụng đèo độc quyền: Preview sẵn ghế trước khi bạn đặt, do đó bạn có thể phạm vi ra khỏi ghế hoàn hảo.

Get upgrade CỦA BẠN
- Đi du lịch trên đèo bay cung cấp nâng cấp miễn phí? Yêu cầu nâng cấp của bạn trực tiếp trong Flight đèo App (may mắn bạn!)

HỘI NHẬP VỚI AIR CANADA MOBILE +
- Sử dụng thẻ tín dụng đã lưu của bạn từ Air Canada di động + cho nhanh, và an toàn giao dịch thanh toán.

TIẾT LỘ QUAN TRỌNG
Các chức năng này được áp dụng khi kích hoạt:
- Vị trí: Dữ liệu vị trí của bạn được sử dụng để hiển thị các sân bay gần nhất để đặt phòng.

Bằng cách nhấn vào nút “Cài đặt” hoặc bằng cách tải về các ứng dụng, hoặc thiết lập thiết bị của bạn để làm như vậy tự động, bạn đồng ý với việc cài đặt các ứng dụng, cập nhật tương lai của mình và nâng cấp và Điều khoản ứng dụng sử dụng ( “Điều khoản sử dụng” ) chi phối việc sử dụng các ứng dụng có sẵn ở đây: http://www.aircanada.com/en/mobile/tc_android.html. Bạn có thể rút được sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào bằng cách gỡ bỏ cài đặt ứng dụng. Để được trợ giúp gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng, hãy liên hệ với chúng tôi tại android@aircanada.ca.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Bằng cách tải về hoặc cập nhật các ứng dụng này, bạn hiểu rằng Air Canada có thể: thu thập dữ liệu về thiết bị của bạn để phục vụ quý khách đúng phần mềm, cũng như duy trì và phát triển các dịch vụ của mình; yêu cầu bạn thay đổi một số cài đặt thiết bị của bạn để sử dụng các tính năng cụ thể; thu thập thông tin cá nhân như chi tiết trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem http://www.aircanada.com/en/about/legal/privacy/policy.html

Air Canada, PO Box 64.239, RPO Thorncliffe, Calgary, Alberta, T2K 6J7 privacy_vieprivee@aircanada.ca

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Flight Pass

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Flight Pass

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng mystore778
Cửa hàng mystore778 16 14.11k

Thông tin APK về Flight Pass

Phiên bản APK 1.10
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên Air Canada


Tải về Flight Pass APK
Tải về